Úhrada za služby

V súlade so Všeobecne záväzným nariadením BBSK č. 49/2023 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK sú sociálne služby poskytované za úhradu:

 

  1. Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby – v závislosti od stupňa odkázanosti na sociálnu službu a formu poskytovanej služby:

 

Ambulantná forma sociálnej služby

  V. stupeň         1,10 €  na deň

VI. stupeň          1,40 €  na deň

 

      2. Stravovanie – úhrada sa stanovuje v závislosti od veku a od druhu odoberanej stravy. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

 

Strava
                                               Vek
  do 15 rokov nad 15 rokov
Raňajky 0,70 € 0,74 €
Desiata 0,25 € 0,26 €
Obed 1,40 € 1,48 €
Olovrant 0,24 € 0,26 €
Večera 0,91 € 0,96 €
Stravná jednotka 3,50 € 3,70 €
Režijné náklady 30% 1,05 € 1,11 €
Suma spolu 4,55 € 4,81 €

 

3.Denná sadzba úhrady za vecné plnenie spojené s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch je 0,55 € na deň (platí sa aj v čase neprítomnosti prijímateľa).

 

4.Výška úhrady za upratovanie je 0,80 € na deň

  

Výška celkovej sumy úhrady za ambulantne poskytované sociálne služby a sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 -násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.