SOCIÁLNE PORADENSTVO

Sociálne poradenstvo

podľa § 19 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov je „sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

Sociálne poradenstvo v Zariadení sociálnych služieb DETVAN vykonávajú:

sociálne pracovníčky pre prijímateľov sociálnej služby a ich rodinných príslušníkov, pre žiadateľov o sociálnu službu. Sociálni pracovníci poskytujú  sociálne poradenstvo nielen záujemcom o poskytnutie sociálnej  služby v zariadení a ich rodinným príslušníkom, komunitám, ale i všeobecné informácie a poradenstvo pre ľudí, ktorí potrebujú sociálnu pomoc.

Sociálne poradenstvo sa vykonáva:

  • Osobne v kancelárií sociálnych pracovníčok v pracovných dňoch

v čase od 8,00 – 14,00 hod.

  • Telefonicky v pracovných dňoch na tel. čísle 045/524 92 43

v čase od 8,00 – 14,00 hod.

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN:

Mgr. Jana Malatincová
tel. číslo: 045/524 92 43
e-mail: socialna1@dssdetva.sk

Mgr. Monika Murínová
tel. číslo: 045/524 92 43
e-mail: socialna@dssdetva.sk