Podmienky prijatia do ZSS

Prijímanie občanov do domova sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a Smernicou č. 005/2018/OSSZ Postup prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a o postupe zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v zariadeniach mimo zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.

Prijatiu do DSS predchádza proces posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vrátane povinných príloh uvedených v bode 15 žiadosti) a Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu potvrdený obvodným lekárom zašle žiadateľ na adresu:

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja

Odbor sociálnych služieb

Nám. SNP 23

974 01 Banská Bystrica

 

Úrad BBSK vydá Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Originál Rozhodnutia občan zašle na BBSK a požiada o vyznačenia právoplatnosti. BBSK vyznačí právoplatnosť a vráti Rozhodnutie občanovi.

Následne žiadateľ o sociálnu službu doručí Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (vrátane povinných príloh – kópia právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a kópia Posudku o odkázanosti na sociálnu službu) na adresu poskytovateľa sociálnej služby:

Domov sociálnych služieb

Pionierska 850/13

962 12 Detva

 

V prípade, že v zariadení nie je voľné miesto, DSS zaeviduje žiadosť do poradovníka čakateľov: Poradovník čakateľov

V prípade uvoľnenia vhodného miesta DSS vyzve občana v časovej postupnosti, v akej bola jeho žiadosť do poradovníka zaradená, na vyjadrenie sa k nástupu do DSS a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

K nástupu do DSS Detva je potrebné priniesť:

 • platný občiansky preukaz
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • preukaz ZŤP
 • zoznam liekov s presným rozpisom ich užívania od obvodného lekára, vrátane informácie o všetkých odborných ošetrujúcich lekároch
 • lieky na 1 mesiac
 • potvrdenie o bezinfekčnosti nie staršie ako 3 dni tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)
 • potvrdenie o aktuálnom príjme
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch s úradne overeným podpisom (tlačivo je možné stiahnuť z tejto webovej stránky v záložke „Tlačivá“)
 • osobné šatstvo a obuv na prezlečenie označené menom
 • hygienické potreby (hygienické vreckovky, vlhčené obrúsky) a ďalšie zdravotnícke potreby (inkontinenčné pomôcky, barly, korzety a pod. )

 

Podmienky prijatia do DSS Detva (ľahko čitateľný text)

Čo musíš vybaviť, ak chceš ku nám chodiť:

 • vyplniť niekoľko tlačív, ktoré ti dáme u nás v zariadení alebo ti ich dajú na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici.
 • vyplnené a potvrdené tlačivá prinesieš na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici alebo pošleš poštou na adresu: Úrad BBSK, Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
 • Úrad BBSK ti potom pošle písomné rozhodnutie o tom, či sociálnu službu u nás potrebuješ. Tiež dostaneš tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktoré vyplníš a spolu s Rozhodnutím a posudkom pošleš na našu adresu.
 • ak potrebuješ pomoc alebo radu s tlačivami, obráť sa na nás.

Pomoc a potrebné informácie ti povie aj pani Ing. Bartová na telefónnom čísle 048/43 25 151.

Keď sa u nás uvoľní miesto, dáme ti vedieť. Pošleme ti Predvolanie k nástupu, kde uvedieme dátum nástupu.

V deň nástupu prídeš do DSS s rodičmi alebo inou blízkou osobou a donesieš všetky dokumenty, ktoré budú napísané v Predvolaní.

Povieme Ti všetky informácie, ktoré sú potrebné pre tvoj pobyt u nás.

Potrebné tlačivá k nástupu do DSS:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Vyhlásenie o majetku FO na účely platenia za sociálnu službu
Potvrdenie lekára o bezinfekčnosti žiadateľa