O NÁS

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Zriaďovateľom zariadenia je Banskobystrický samosprávy kraj.

Viac informácii o našom zriaďovateľovi nájdete na webstránke: https://www.bbsk.sk/.

K 01.01.2024 Uznesením zastupiteľstva BBSK č. 267/2023 sa zmenil názov:

Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva na Zariadenie sociálnych služieb DETVAN, Pionierska 850/13, 962 12 Detva.  

 

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN sa nachádza v centrálnej časti okresného mesta Detva. Budova zariadenia je umiestnená v pomerne hustej zástavbe mesta v blízkosti budov občianskeho vybavenia (autobusová stanica, ÚPSVR, Spojená škola DETVA, Gymnázium DETVA, Základná škola s materskou školou A. Vagača DETVA, Kultúrne centrum A. Sládkoviča, VÚB, polícia, nákupné centrá).

Súčasťou areálu zariadenia je malý park s ihriskom a záhradou.

Budova bola postavená v roku 1961 a svoj účel plní po čiastočných priestorových úpravách a rekonštrukciách  ( do roku 1991 slúžila ako detské jasle). 

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN sa vnútorne člení na dve prevádzky:

ZSS DETVAN

ZSS DETVAN, Piešť

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN poskytuje sociálnu službu podľa § 38 zákona č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ambulantnou formou deťom a mladým dospelým s mentálnym postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania vo veku do 25 rokov (vrátane).

Kapacita zariadenia je 40 miest.

IČO: 00633453

DIČ: 202 133 0839

číslo darovacieho účtu: SK 24 8180 000 000 7000398081

 

Zariadenie sociálnych služieb DETVAN, Piešť, Piešť II. č. 128, 962 12 Detva poskytuje sociálne služby celoročnou pobytovou formou dospelým fyzickým osobám s duševnými poruchami a poruchami správania. Kapacita zariadenia je 56 miest.