PROTISPOLOČENSKÁ ČINNOSŤ

Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Informácie o možnosti podávania oznámení o protispoločenskej činnosti.

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať elektronickou poštou zaslanou na e-mailovú adresu opsc@bbsk.sk, ktorá je dostupná nepretržite, 24 hodín denne, telefonicky na čísle 048/432 59 41, ako aj poštou zaslanou na adresu:

 

Úrad BBSK
hlavný kontrolór
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

 

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

 

Súbory na stiahnutie

Smernica č. 009/2023 UHKBBSK
Smernica č. 31 Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti v podmienkach DSS Detva