POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

Domov sociálnych služieb v Stredisku DSS Detva poskytuje sociálnu službu zdravotne postihnutým deťom a mládeži s mentálnym postihnutím a s duševnými poruchami vo veku od 3 do 25 rokov (vrátane) ambulantnou formou pobytu. Celková kapacita strediska DSS Detva je 40 miest.

 

V domove sociálnych služieb sa:

a) poskytujú odborné činnosti:

–     pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

–     sociálne poradenstvo

–     sociálna rehabilitácia

–     výchova

b) zabezpečujú odborné činnosti:

–     rozvoj pracovných zručností

–     ošetrovateľská starostlivosť

c) poskytujú obslužné činnosti:

–     stravovanie

–     upratovanie

d) zabezpečujú ďalšie činnosti:

–     záujmová činnosť

e)utvárajú podmienky na ďalšie činnosti:

–     úschova cenných vecí

–     vzdelávanie

 

Pri poskytovaní sociálnych služieb  sa vychádza s nasledujúcich zásad:

  • dodržiavanie ľudských práv a slobôd
  • rešpektovanie osobnosti prijímateľa a jeho vlastnej vôle
  • dodržiavanie ochrany osobnosti, osobných údajov a mlčanlivosti.

 

Sociálne poradenstvo

Úlohou sociálneho poradenstva je zabezpečiť kvalifikované posúdenie povahy problému

záujemcu o poskytovanie sociálnej služby (ďalej len SS) , prípadne jeho rodiny a poskytnúť mu

základné informácie o možnostiach riešenia jeho problému v rámci SS, odporúčanie a

sprostredkovanie odbornej pomoci, zorientovať ho v problematike a hľadať riešenia jeho situácie,

aby sa znižovalo riziko jeho úplnej závislosti na poskytovanej SS.

 

Miesto a čas: základné sociálne poradenstvo poskytuje riaditeľka DSS Detva vo svojej kancelárii denne v čase od 8:00-15:00 hod. a sociálna pracovníčka vo svojej kancelárii denne v čase od 7:00-15:00 hod.

 

Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti

Pri sociálnej rehabilitácii sa vykonáva:

  • nácvik a rozvoj komunikačných zručností,
  • posilňovanie samostatných návykov pri sebaobsluhe,
  • nácvik samostatnosti pri sociálnych aktivitách (pohyb a orientácia v novom prostredí, vybavovanie jednoduchých úradných záležitostí, používanie pomôcok)
  • nácvik prác v domácnosti

 

Miesto a čas: prebieha v priestoroch budovy a vonkajšom areáli strediska individuálnou, alebo skupinovou formou. Realizuje sa počas celého dňa.

 

Výchova

Cieľom je dosiahnutie pozitívnych zmien v procese edukácie a socializácie maloletých prijímateľov sociálnej služby. Schopnosť nadväzovať a udržiavať interpersonálne kontakty, žiť kvalitný život a byť tvorcom a ochrancom hodnôt.

 

Miesto a časrealizuje sa počas celého dňa.

 

Rozvoj pracovných zručností

Dospelí prijímatelia majú možnosť zapojiť sa do činnosti rozvoja pracovných zručností podľa svojich schopností a možností s cieľom rozvoja a udržania ich pracovných zručností i fyzických a mentálnych schopností.

 

Miesto a čas: rozvoj pracovných zručností prebieha v priestoroch a v areáli strediska DSS Detva individuálnou alebo skupinovou formou.

 

Záujmová činnosť

Cieľom záujmovej činnosti (kultúrna, spoločenská, športová, rekreačná) je rozvoj schopností a zručností prijímateľov sociálnej služby.

 

Miesto a čas: realizuje sa v súlade s ročným a týždenným/mesačným plánom činnosti v priestoroch budovy a areálu strediska a na miestach konania verejných kultúrnych, spoločenských, športových alebo rekreačných podujatí.